Home ਵਪਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਪੌਦਾ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਪੌਦਾ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਪੌਦਾ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

by Tandava Krishna

ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ  ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਰੁ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ? ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਹਾਂ 

ਇਹ ਲੇਖ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪੱਕਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਹਨ

  1. ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ
  2. ਕੁੱਝ ਉਤਪਾਦਕ  ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚਦੇ ਹਨ
  3. ਹੋਲਸੇਲ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਸਟੋਕ  ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ 

ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਰਸਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲਾਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪ੍ਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਲਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਬਿਜਨੈਸ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ

ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੋਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ 

ਲੋੜਵੰਦ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਿੱਚ   ਕਿਸ ਕਿਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਏਗਾ 

ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਵਾਤੀ ਪਲਾਨ ਦੇ  ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਨੈਸ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਕਿਓਂਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈੰਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਵਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਨੈਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਜਨੈਸ ਚਲਾ ਸਕੋ 

ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲਾਇਸੇਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਪੋਧੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਧੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਵਾਤ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲਾਹ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਧੇ ਉਗਾਉਣ ਢਾਂ ਤੁਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਧੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੋ 

ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਲੋਕਲ ਮਾਇਕੀਟਿੰਗ  –

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਉਧਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ  ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ ਬਿਜਨੈਸ  ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗੂਗਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਜਰੂਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜਕਲ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ SEO ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਨੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਐਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ 33% ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ 18% ਦੂਸਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਥੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੁਝ  ਉਦਮੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ SEO (ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਓਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੂਗਲ, ​​ਬਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ

Related Posts

Leave a Comment