Home ਵਪਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਚਿਕਨ-ਫਾਰਮ-ਦਾ-ਕਾਰੋਬਾਰ

ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

by Tandava Krishna

ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਫੋਕਸ ਚੁਣਨਾ, ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿਕਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ, ਵਿੱਤ, ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

 1. ਫੋਕਸ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ। 

ਚਿਕਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਅੰਡੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਡੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਮ ਕੁਝ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੀਟ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਦੁਗਣੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ । 

ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਲਈ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਲਈ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕਸਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੰਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ। 

ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਚੁਣੋ। 

ਹਰ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਹਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਅੰਡਾ ਜਾਂ ਮੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ: ਸਵਾਦ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ

ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ: ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ: ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ

ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਨਸਲ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀ ਨਸਲਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ (ਬ੍ਰੋਇਲਰ) ਮੀਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। 

ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੋ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

 1. ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

 • ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। 
 • ਆਪਣੇ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਲਈ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। 
 • ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। 
 • ਆਪਣੇ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੋ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸਟੋਰ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਬ੍ਰੂਡਰਸ, ਪਿੰਜਰੇ, ਕੋਪਸ, ਬਕਸੇ, ਅੰਡੇ ਟਰੇਅ, ਫੀਡਰ, ਇੰਕੁਬੇਟਰ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਯੰਤਰ, ਆਲ੍ਹਣੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੀਟਰ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। 
 1. ਚਿਕਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ

 • ਆਪਣੀ ਮੁਰਗੀ ਲਈ ਕੋਪ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ। 
 • ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਲਈ ਚੂਚੇ ਪਾਲੋ। 
 • ਆਪਣੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਦਿਓ। 
 • ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। 
 1. ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਧਣਾ

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖੋ। 

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚੇ ਬਣਾਓ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਫੀਡ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਫੀਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਆਪਣੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੁਗਤਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲੋਗੋ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋਗੋ ਬਣਵਾਓ। ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 

Related Posts

Leave a Comment