Home ਵਪਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ

by Tandava Krishna

ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਇਸੰਗ ਏਜੇਂਸੀ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਏਡਵਰਟਾਇਸੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਪਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ  ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ  ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ – 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਣ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ – 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਬਣੋ।ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦੂਜੀ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ

  ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਚੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਨੈਸ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਸਨ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਜਨੈਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇ  ਕਰੀਏ। 

ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਮ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟਟਾਈਮ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼। 

ਬਿਜਨੈਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

*ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

*ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ – 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਓ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਵਾਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ –

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। 

ਬੈਂਕਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ

ਇਹ ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਓ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਅਦਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਕ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਏਜੇਂਸੀ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Related Posts

Leave a Comment